ஜாதகப்புத்தகம்
உங்கள் ராசி கட்டம், 120 வருட பலன்கள், அதிஷ்ட எண்கள், அதிஷ்ட தேதிகள் ,அதிஷ்ட தெய்வங்கள் ,ராசி பலன் நட்சத்திர பலன், லக்கின பலன்கள், பஞ்சபட்சி பலன்கள், அஷ்ட வர்க்க பலன்கள், எண் கணித பலன்கள் உங்களை பற்றிய அனைத்தும் அடங்கிய 115 பக்க புத்தகம். இது ஜாதகம் இல்லாதவர்களும்
வெளிநாட்டில் பிறந்தவர்களும், ஜாதகம் போதிய விவரங்கள் இல்லாமல்  தவறான கணிப்பில்  கிழிந்த நிலையில்  உள்ளவருக்கும்  ஓலைச்சுவடியில் பிறந்த நேரம் நாழிகை கணக்கில் தமிழ் எண்கள் எழுத்துக்களில் ஜாதகம் வைத்திருப்பவர்களும் குறிப்பிட்ட மொழி  பஞ்சாங்கம்  அயனாம்சத்தில் வேண்டுபவர்களும் தொடர்பு கொண்டால் நேரிலோ கூரியரிலோ Whatsapp / e_mail மூலமாக ஜாதகத்தை உடனுக்குடன் நாங்கள் கணித்துத் தருகிறோம்.